Om föreningen - allmänt om Luleå Koloniträdgårdsförening


Luleå koloniområde på Hertsön är en grönskande oas väl värd ett besök. Koloniområdet gjordes i ordning 1977, men aktiviteten kom igång på allvar runt 1990. Området har successivt byggts ut och idag finns 98 kolonilotter (med stuga) och 10 odlingslotter (enbart odling).


Koloniträdgårdsföreningen arrenderar området av Luleå Kommun. När man har en kolonilott måste man vara medlem i föreningen och man är skyldig att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter, man kan uteslutas om man inte gör detta.

Inom området finns parkeringsplatser, vägar, vattenposter, grillplatser och bouleplan.


Det finns ett fik och toalett och dusch på miljögården intill området. Luleå koloniträdgårdsförening sköter administrationen av området själv. Föreningens årsmöten hölls vanligtvis i mars eller april och då väljs styrelse och förtroendevalda.


Luleå Koloniträdgårdsförening är en ideell förening som har till ändamål att:

  • Ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Luleå kommun och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller av kommunen
  • Upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet
  • Verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen
  • I övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister
  • Verka för att föreningen drivs i miljövänlig anda.


Kolonirörelsens historia
Fenomenet kolonilott kommer från Tyskland. Ursprungstanken var att arbetarfamiljer skulle få kontakt med naturen. Sveriges första område för koloniträdgårdar anlades vid Pildammarna i Malmö 1895. Omkring år 1918 hade nästan alla svenska städer minst ett koloniträdgårdsområde.


Under världskrigen blev kolonilotterna viktiga för matförsörjningen, men efter krigen minskade intresset. Tv:n gjorde sitt intåg samtidigt som många stadsbor skaffade bil och naturen blev därmed mer lättillgänglig. På 2000-talet har kolonirörelsen fått ett uppsving, i vissa städer är köerna till en kolonilott många år. 
Källa: Koloniträdgårdsförbundet och Populär historia.